Aluzat ประตูและหน้าต่าง ที่ใช้มาตรฐาน และการออกแบบมาจาก "ยูโร โปรไฟล์" และ "ยูโรกรูฟ" ตามสิทธิบัตรของ Aluzat ซึ่งออกแบบมาเฉพาะด้วย ระบบล็อคแบบหลายจุด และช่องระบายน้ำในตัว ซึ่งกรอบพิเศษของเรานั้นสามารถใช้กับกระจกๆได้หลายประเภท ตั้งแต่ กระจก 5 มม. ไปจนถึงกระจกนิรภัย และกระจกสองชั้นอินซูเลท, หนา 24.38 มม. Aluzat ยังสามารถติดตั้งกระจกสูงพิเศษ หรือกว้างพิเศษ สำหรับประตูและกระจกได้ด้วย

Aluzat doors and windows. The standard The design of the "Euro Profiles" and "Euro Groove" by the patent, which was designed specifically with Aluzat. Multi-point locking system. And drainage channels in the body. The special frame of the mirror can be used with many types of glass ranging from 5 mm to the glass. Insulation and double glazing Lethbridge, 24.38 mm thick Aluzat can also set up a special glass. Or wide. For doors and windows as well.

By using multi-point lock, make Aluzat system different from any other which has only one level lock. This system will make your doors and windows close with more security and feeling safety. And also expand its usage durability of your door and windows even you close and open them for many many times a day or in some windy days.

ALUZAT also provide automatically drainning system into standard frame of all aluzat system, which make them has no stagnant water and it also prevent stain from stagnant water too.

All ALUZAT's fitting is imported by using one standard, EUROGROOVE and its Europrofile cause them changable and substitution with any other item with same high standard.

ระบบ CURTAINWALL บานเฟี้ยม
CURTAINWALL ของอลูแซทเป็นแผงกระจกแบบ UNITIZE และ STICK WALL แบบ TWO SIDES และ FOUR SIDES แบบครีบกระจกและ
แบบ TENSION ROD

จากการที่มีจุดรับล็อคถึงสามจุด ในเฟรมของอลูแซท ซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีจุดรับล็อคเพียงจุดเดียว โดย ระบบนี้ของอลูแซท จะทำให้ล็อคได้อย่างแน่นหนา และมีอายุการใช้งานยาวนาน แม้เปิดปิดบ่อยครั้ง หรือเกิดลมกรรโชกแรง

อีกทั้งรางเลื่อนของอลูแซททุกรุ่น จะมีรับบระบายน้ำในตัว ซึ่งเมื่อฝนตก จะไม่ทำให้เกิดการขังของน้ำ และไม่สกปรก หรือทำให้เกิดคราบทำความสะอาดยาก

ฟิตติ้ง บานจับเปิดปิดของอลูแซทนั้น เป็นไปตามมาตรฐาน EUROGROOVE ที่แม้เสียแล้ว เปลี่ยนใหม่ได้ อย่างง่ายดาย และหาซื้อได้เป็นมาตรฐานของสิ้นค้าชั้นดีทั่วไป โดยฟิตติ้งทั้งหมด ของอลูแซท จะเป็นวัสดุนำเข้า ถูกต้องและแข็งแรงตามมาตรฐานต่างประเทศ